आयतार भुरगेपणातलो

        – उर्जिता भोबे

ती फांतोड खंय गेली
आवय कुशींतली
खंय गेलो धाक
बापायच्या दोळ्यांतलो

तो सुसेग खंय गेलो
खीणा खीणांतलो
खंय गेलो तो आयतार
म्हजे भुरगेपणांतलो

शेनवारच्यान लागिल्ली
ती आस फाल्यांची
तीश्टून वाट पळोवप
इश्टांच्या उल्यांची

आयतारचो धुडगूस
तीट्यावयलो मोडणांतलो
खंय गेलो तो आयतार
म्हजे भुरगेपणांतलो

खंय गेलें रेडयोवेलें
खळार आनी मळार
टीवीवेली रंगोली
महाभारतातले अवतार

राम रावण खंय गेलो
रामायणातलो
खंय गेलो आयतार
म्हजे भुरगेपणातलो

खंय गेलो डाव
गड्ड्यांचो घुलांचो
खंय गेलो खेळ
कोयणे बालांचो

लंगडेचो, खांब्यांचो
शेणा आंगणांतलो
खंय गेलो आयतार
म्हजे भुरगेपणांतलो

आयतारचो गरमगरम
च्यावेचो चुरको
तांबड्या तांदळा पेजेचो
निवांत तो भुरको
सुवाद खंय गेलो

कुळण्यातल्या हुमणांतलो
खंय गेलो तो आयतार
म्हजे भुरगेपणातलो
पोरसांतली दूर्वा ,  फुलां

पुंजावपाची  सर्त
वेळेवेल्या शिंपल्यांची
आमकां कोण अर्थ

खंय गेलो लीपयल्लो तो
शंख मेजा खणांतलो
खंय गेलो तो आयतार
म्हजे भुरगेपणातलो

भावा भयणीं वांगडा
पासय वेळेवेली
खीणान केलीं झगडीं
खीणान एकठांय जालीं

वेळेवेल्या रेंवेंच्या
कणाकणातलो
सांजवेळच्या सोबीत
भांगरा किर्णांतलो
खंय गेलो तो आयतार
म्हजे भुरगेपणातलो

आयजुय येता आयतार
आयजुय मेळटा फेरयाद
भुरगेपणातल्या आयताराची
वचना पुणून याद

शेणून गेलो सुवाद
कसो खीणा खीणातलो
खंय गेलो तो आयतार
म्हजे भुरगेपणातलो
खंय गेलो तो आयतार
म्हजे भुरगेपणातलो

urjitabhobe@yahoo.co.in

AKSHRA
error: Content is protected !!