जिउनि जायख्लं

निजोम नारजारि

फैलाव अखोरांनि
नील गाबजों
गाब गायो लैथोआ
सुबुं अखोरांनि
आबिर गाबजों
हायना नाङो
बे संसारा
मनालिसानि मोदै
बादि बुजिमोनस’यै
सानस्रिनि आबिरजों
महर बोजानाय
बुब्लिगासेयावनो
सोलायसुलि जिउनि
जायख्लङाबो माब्लाबा
दुखुनि नीला
माब्लाबा सुखुनि सोमखोर
माब्लाबा दाहानि गोजा
बिजोंनो अराय गाबगायो
हाइनारि जायख्लं जिउनि!

AKSHRA
error: Content is protected !!