जीणेचे वाटेर चलतना

– सुनेत्रा जोग

जीणेचे वाटेर चलतना
मेळटात सदां कितलीच मनशां..
कांय खीण रावन,
दोन उतरां उलयतात.
मागीर आपले वाटेन,
चलत रावतात मनशां..
जीणेचे वाटेर चलतना,
अशींय केन्ना मेळटात मनशां..
अळंग येवन काळजांत रिगतात.
मनाकडे एक नातें जोडटात.
सुख दुख वांटून घेतात मनशां..
जीणेचे वाटेर चलतना केन्ना,
अचकीत मदींच साथ सोडटात.
दुसरीच नवी वाट घेतना,
काळजाक घाय करतात मनशां..
जीणेचे वाटेर चलतना मागीर,
जीण सामकी नरक जाता.
काळजाक जाल्ले घाय घेवन
चलतना, याद येतात मनशां..
रुतू भशेन मदींच अकस्मात,
अशीं कित्याक बदलतात मनशां ?

sunetrajog@gmail.com

 

AKSHRA
error: Content is protected !!