देंट पारदसाचे

– विवेक पिसुर्लेकर

ओंठार ओंठ तेकले
उबें आंग पेटलें
लासुन जालो गोबोर
कोणाक नासली खबर
उन्मादी भोगा उज्यांत
कुडिसैत काळीज लासलें
धुंवत्या राखेंत आतां
तसलें कांयच उरुंक नासलें
राखे पोंदा मात्
प्रित पारदसा देंट
मुंबर कशे सासणाचें
पेटत आसले
पेटत आसले…

vivek.giva@gmail.com

AKSHRA
error: Content is protected !!