परतीचो पावस

– अविनाश कुंकळकर

तडव पावस हो परतीचो पावस
साज वेळार झडट्टा
गडगड्याचो गडगळाट
झोगलाच्या झगझगान
वीज बरीच पडट्टा

रंगरग्याळो ईद्र धनुष
मळबाच्या निळ्या पानार
पितारलेलो दिसता
सोबीत ताचो रंग पळोवन
मळबच न्हय सैम लेगीत हांसता

तिनसाजेच्या वेळार
सुर्य दर्यात बुडतगीत
मळब जाता तांबडे
खारवी भावाचो अणभव सागता
जाळ्यात भरेच पट्टले बांगडे

गावच्या व्हाळात, मानशेत, तळ्यात
गोरोवक भुरगे बसता
कोंबडेच्या दोकल्याक
जार्यात कुल्ले फसता

झाडां झाडांचेर ह्या दिसानी
कावळ्याची शाळा भरता
शाळा शिकताना काव-काव करून
कावळे गायना करता

परतीचो पावस हो
खूब लुकसाण करून वता
फुडल्या वर्सा बेगीन येतलो
अशें सागून निरोप घेता.

avinashkunkolkar1967@gmail.com 

AKSHRA
error: Content is protected !!