पावसाची एक राती

 – बी.  नवीन कुमार  भक्ता

थेंबे थेंबे पोडूक लग्ले पावसु
चेरडाक पाळळ्यांतु निदाय्तली आवसु
काळें मोड येवचा लागले धावनु धावनु
लोक सग्ले निद्दला खाण खावनु
पडत पडत थेंब्यांचि तेज जाल्ले चड
मळबांत एकत्र जाल्ले घन काळें मोड
वीजू येवनु गेल्लीं सर्पाचे जीबशे
गुडगुडाचे नाद गर्नाळान् फुटले गुंडुशे
उदाक चडता गेल्ले हरेक न्हयिंतु
हुंवाराची सूचना आयली ना कळितांतु
मूळ सहित्नि कोळनु पळ्ळे वृक्ष अनेक
उबून गेलीं घराचे नळें, माड वाऱ्याक
हुवारान शुरु केल्ले रौद्र नर्तन
सर्वनाश घडलें क्षण मात्रान
आवसु चेर्डू बली घेत्ले जल प्रवाहान
प्रकृतिचे विकोपाक सर्वंयि अवसान
AKSHRA
error: Content is protected !!