पावसाचॆर आयला सांवार

– उदय म्हांबरॊ

दडकांचॆर वॊतता दडकॊ
पावसाचॆर आयला सांवार
जॊगलांवांगडा गडगडॊ
वावशी, वारॊ उटंगार

झाडांपॆडां आयला काळ
सुकणी पडल्या उबंतार
उपाट भरुन व्हांवती व्हाळ
न्हंयॆक लॆगीत आयला हुंवार

हुबलॆं पाखॆं, उक्तॊ गॊठॊ
गॊरवां सगळीं पावली मार्गार
घरांत ना अन्ना गॊटॊ
खांकनवाळ जालॊ शॆतकार

पावस गॆलॊ, जाली अवखळ
आदाराक आयलॊ सरकार
मदलॆ एजंट जालॆ आडखळ
शॆतकार मॆलॊ विकून घरदार

पावस आयलॊ पैसॊ आयलॊ
भरुन गॆलॊ कॊणा घर
आदार कॊणाक, कॊणॆ घॆतलॊ
सॊंपलॊ मात शॆतकार

udaymhambro@gmail.com

AKSHRA
error: Content is protected !!