भौमानान

– उदय म्हांबरो

म्हजे जिणेतले आदर्श तुमी
तरी
तुमचेवरी जगप म्हाका शक्य ना
पुण तुमची जिण
म्हजो आदर्श
म्हजे घराचे देवाकुडीत
देवाची तसबीर आसत घडये
पुण म्हज्या काळजाचे गर्भकुडीत मात
तुमचेच चित्र कोरांतला

तत्वाच्यो आनी नितिच्यो गजाली
च्या वांगडा बिस्कुत्यो खावच्यो
तशे जायते करतात
प्रसंगा वेळार मात भोकान शेपडी घालतात

म्हजे सरभोवतणी हांवे
जायते नीतिवान आनी तत्वगिन्यानी पळयले
आनी कालाचे कसोटेचेर
कोसळटनाय पळयले

देखुन,
नीतिची कास आनी तत्वाची आस धरपी
तुमीच म्हाका भावले

ही कविता
तुमची कुड्डी तुस्त करपापासत न्हय
तुमचेवरी म्हाका घडप जमना
हे शल्य उक्तावपाक
तुमचे नीतिवान साधनेक कोणा
कपलफुटक्याची द्रष्ट लागची न्हय
इतलेच मागपाक.

udaymhambro@gmail.com

AKSHRA
error: Content is protected !!