यो मरे पावसा ..

– शरतचंद्र शेणै

यो मरे पावसा, घेवन वाझवोडी
निवय ही छाती पांगरावन थंडी
तप्त मनांत हुंवार हाडून
व्हर तूं माका खिणाक पलतडी !

रोमहर्ष हाडताय ओथांबे
भिजपाक सोदता भितल्लें भुरगें
पांवळ्यो पळयत हालता हरदें
अमसरायता करपाक व्हडें !

मळब सोडून तूं येता सकयल
मंत्र जपून थंडायता उबाळ
आभार तुजो, आनंदनर्तका
हांव निनांवी यात्री गा..

saratchandrashenoi@gmail.com

AKSHRA
error: Content is protected !!