रंग रंगयाळो सैम आमचो

  – लीलेश वासूदेव कुडाळकार

रंग रंगयाळो सैम आमचो
पांचवोचार सालू न्हेसल्या
रंग रंगयाळी जीण आमची
खोशयेचें कापड न्हेसल्या

दोंगरावयल्यान वोतपी झरो
शेतां भाटांची तान भागयता
दोळ्यांतल्यान देवपी दुकां
काळजातलें दूख व्हावयता

सड्या वयल्या दोंगरार आयज
सोनेरी चादर पसरल्या
जिणेतलीं रिती सुवात आयज
तुज्या यादीन भरून काडल्या

मळबांत उडपी सुकणे आयज
परक्या गांवांत वचूंक लागला
आंगणांत खेळपी धूव आयज
परक्या घरची लक्ष्मी जाल्या

सोबीतकायेन भरिल्लो सैम आयज
भुतकाळांत जमा जाला
मनीशपनाचें अतूट नातें आयज
पयश्यांचो खेळ जाला

shani.sidh@gmail.com

AKSHRA
error: Content is protected !!