वाट पयता सैम राजा…

 – रमेश साजु घाडी

तरणें वत पडलां दारांत
नाकां आतां बसूंक  घरांत
पुरो जाल्याे टिव्ही आनीं
आख्खो दिस मोबायल हातांत .

शेता मदल्या वशीर धांव
कुडये शेण्यार उबो राव
सुटसुटीत कुड जाची
ताकाच जिणेंत मेळता वाव.

मान्शे वयल्यान उडयो मार
तळ्यार वचून  बुडयो मार
पाजी वेल्यान सुयो मारीत
पायांक धरून मुडयो मार.

फाट मात्शी वतान जळय
झाडार चडून घोटेर पळय
कितली मजा भल्ल्या गावांत
शारांतल्या इस्टांक कळय.

दरया वयले वेळेर धांव
नाकाक धरून खराक राव
मळबा तेंगशेर झोपय मारून
समदीराचो हाड रे थाव.

केगदीचें केलकें कातर
रोबण बांदून मार रे फातर
केदनां मजा करतलो तूं
आयज तुवेन केली ना तर !!!

नाणय गरयो गाठय हायस
थोड्यांक उणें थोड्यांक मायज
तोपे सांगटां खरवो थिगूर
चलात गरोवन हाडया आयज.

काजीर चड मुट्टे काड
फातर मारून  तोरां पाड
रानांत वचून कांटा तोड
बोल्सां भरून चुर्ना हाड.

सायकलीचेर बसून दोट्टी
दोंगरा वयली काड रे चट्टी
कट्टी भरून पिये निरो
धुंवता अजून काजु भट्टी…

खोलये धगान बियो भाजा
कितली हांगां भल्ल्या मजा
घरांत बसून रावल्या कित्याक
वाट पयता सैम राजा..
वाट पयता सैम राजा..

rameshghadi.rg@gmail.com

AKSHRA
error: Content is protected !!