श्रीकृश्णा नवॊ अवतार जाय !

– संजीव वॆरॆंकार

सत्तॆची भांग चडटकच
मनीस!मनीस उरना
तॊ जाता नरकासूर !
श्रीकृश्णा, तुजॊ नवॊ
अवतार जाय
ह्या नरकासूरांक लासूंक !
ना जाल्यार
नवी पिळगी
नरकासूरांकच
आदर्श मानून
समाजाचॆं रॆंबकण
करून शबय कांडटली
दॆखून श्रीकृश्णा आतां तुजॊ
नवॊ अवतार जायच !!!

verenkar.sanjiv@gmail.com

 

 

 

AKSHRA
error: Content is protected !!