स्मृति भ्रंश

– रमेश साजु घाडी

इतकेंय अशें लागीं कोणांक
येवंक दिवचे न्ही
की पयस वयतक तें
अथय पथय जावन काळीज
गाब्यांतल्यान तुटचें.

इतकेंय कोणांक मनांत अशें
बगले धरचें न्ही
की एका सांजेर जिवितूच
सोडून वचूंक उठचें.

दिस रात अशीं कोणाचीं
सपणांय पयचीं न्ही
की जिविताच्या वास्तवाची
चुकत रावची लय
कुशीर कुस परथीतना
न्हिदूंक दिसचो भय.

अशें कोणाचे वरान वरां
चितीत रावचें न्ही
की पयस ते वयतकच
मन- कवडाच जावची बंद
आनीं वांगडा तिच्या वयचो उडून
जिविताचो गंध….
उभ्या जिविताचो गंध.

यादींचो हुंवार मागीर
असो येत रावचो न्ही
की दुसऱ्या सगळ्या यादींचो
उरचो न्ही एक अंश
शुन्यात पयतां पयतां जावचो
यादींचो स्मृती भ्रंश….
सगळ्या यादींचो स्मृतीभ्रंश.

rameshghadi.rg@gmail.com

AKSHRA
error: Content is protected !!