மொழியற்ற இலை

வைதீஸ்வரன்

இலை என்ற மொழியை

உலகம் சொல்லுவதற்கு முன்

இலையைப் பார்த்த மனதில்

என்ன அலை எந்த   மொழியில்

அதை நினைத்திருக்கும்?

கற்பனை சாத்தியமில்லை

 

மொழிகளால் கவிதையை   தினம்

மெழுகும் என் மனதில்

அந்த “மொழியற்ற இலையை ”

பறித்து வரும் வழியொன்று

தென்படுமா……என் வாழ்வுக்குள்?

***

To read the poem in English : http://www.akshra.org/tongueless-leaf

AKSHRA
error: Content is protected !!