வெள்ளை மனக் கடவுள்

இந்தியில் : மகாதேவி வர்மா

தமிழில்: அனுராதா கிருஷ்ணஸ்வாமி

 

குளிர்ந்த நீரில் நீராட்டிக்
குளிரக் குளிரச் சந்தனம் சாத்துகிறாள் அம்மா
இவருக்கான படையலுயும் எங்களுக்கே .
எனினும்

இவர் ஒன்றும் சொல்வதில்லை.
அம்மாவின் கடவுள்

வெகுளி

போலநாத் என்ற கடவுளைப் பற்றி மகதேவி வர்மா எழுதிய இந்தக் கவிதையில் போல என்பதை இரு அர்த்தங்களில் பயன்படுத்துகிறார். ஒன்று கடவுளைக் குறிக்கும் பெயர். மற்றொன்று  அவரது வெள்ளை மனம். இந்தக் கவிதையின் இந்தி மூலத்தைப் படிக்க:

http://www.akshra.org/%e0%a4%a0%e0%a4%be%e0%a4%95%e0%a5%81%e0%a4%b0-%e0%a4%9c%e0%a5%80-%e0%a4%ad%e0%a5%8b%e0%a4%b2%e0%a5%87-%e0%a4%b9%e0%a5%88%e0%a4%82-%e0%a4%ae%e0%a4%b9%e0%a4%be%e0%a4%a6%e0%a5%87%e0%a4%b5/

AKSHRA
error: Content is protected !!