ചിത്രം

ഇത് പദ്മശ്രീ വിഷ്ണുനാരായണൻ നമ്പൂതിരിയുടെ കവിതയാണ്. മൂന്നു ഭാഗങ്ങളായി ചിത്രം, ജാഥ, ഛായഇംഗ്ലീഷിലേക്കുള്ള    അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം വിവർത്തനവും.

 

‘മുഖമെവിടെ?’ ഞാൻ പകച്ചു ചോദിപ്പൂ,

മുനിപോൽ മൂകനയിരിപ്പൂ ചങ്ങാതി.

പനയന്നാർ* കാവിലെഴുന്നള്ളത്തിന്റെ

പടമെന്നോർത്തീയാൾ വരച്ച ചിത്രത്തിൽ

കൊടിയു,ണ്ടാനകൾ കുടതഴകളും

കടുംനിറം ചുറ്റിപ്പുരുഷാരങ്ങളും.

ഒരുത്തനുമെന്നാൽ മുഖമി,-ല്ലീ വിദ്വാൻ

മുഴുപ്പിരിയനോ മഹാവേദാന്തിയോ?

 

ജാഥ

 

ഇതെന്തതിശയം! പകലറുതിയിൽ

ഇളവേറ്റു പടിപ്പുരയിൽ ഞാൻ നിൽക്കേ

ഒരു മഹാജാഥ കടന്നുപോകുന്നു,

ശരായിയും കളസവുമണിഞ്ഞവർ

കമനീയമായതലപ്പാവുള്ളവർ

കഴൽവയ്പിൽ കടുകണിശമുള്ളവർ.

അവർ നേതക്കന്മാർ നിമന്ത്രിപ്പൂ തമ്മിൽ:

‘എവിടെ നിൻമുഖം?’ ‘എവിടെ നിൻമുഖം?

 

ഛായ

 

വിളക്കിലീയല്പോൽ പിടയുമീ പാവം

ജനത്തിനോടുള്ളിൽ അലിവു വിങ്ങവേ

മിഴിനീരൊപ്പാൻ ഞാനുയർത്തും കൈലേസ്സിൽ

തടയുന്നീലൊന്നും,- ഇതെന്തു ശൂന്യത!

പിടഞ്ഞന്ധളിച്ചു വിറച്ചു ഞാൻ മണി-

യറയിൽ പാഞ്ഞെത്തിച്ചുമർക്കണ്ണടിയിൽ

ഒരു നോക്കേ കാൺമേൻ: എനിക്കും കോളറിൻ

മുകളി,ലെന്തയ്യോ! മുഖമൊന്നില്ലെന്നോ?

 

* മധ്യതിരുവിതാംകൂറിലെ പ്രസിദ്ധ ദേവീക്ഷെത്രം.

This is a poem in 3 stanzas titled Chitram, Jatha and Chaya  by Padmasri Vishnu Narayanan     Namboodiri, famous Malayalam poet, translated into English by the poet himself. To read the poem in English : http://www.akshra.org/where-is-the-face/

AKSHRA
error: Content is protected !!