സാധു സംരക്ഷണം

– പി. കെ. എൻ. പണിക്കർ

 പരിത്രാണായ സാധൂനാം                        
വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം 

കൃഷ്ണാ, ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്
ഇവിടെ, ഈ ഭൂമിയിലാണ് –
എൻറെ ചെവിയിൽ മുഴങ്ങുന്ന കാഹളം
നിൻറെ ശബ്ദമാണ് –
നിൻറെ വാക്കുകളിലെ മുഴക്കമാണ് –
യുഗയുഗാന്തരങ്ങളായി ഞാൻ
കേൾക്കുന്ന ശംഖനാദം.
നിനക്കിപ്പുറം
ജന്മമെടുത്ത മഹാരഥന്മാരെല്ലാം
ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞതും
ഇതേ മന്ത്രമല്ലേ –
സാധു സംരക്ഷണത്തിനായി
ആയുധമെടുക്കുക, യുദ്ധം ചെയ്യുക.

ഏന്നിട്ടുമെന്തേ കൃഷ്ണാ
ഇവിടെ, ഈ ഭൂമിയിലിങ്ങനെ,
സാധു സംരക്ഷണം ഒരു മരീചികപോലെ,
അകലെ, അകലെ മാത്രം?

ഞങ്ങൾ പുതിയ പുതിയ ആയുധങ്ങൾ
നിർമ്മിച്ചു; പടക്കോപ്പുകളൊരുക്കി;
പുതിയ പുതിയ ദാർശനികയുക്തികൾ
കണ്ടെത്തി; പല പല കൊടിക്കീഴുകളിൽ
സംഘടിച്ചു പൊരുതി;
എന്നിട്ടുമെന്തേ കൃഷ്ണാ,
ഇവിടെ ഈ മനുഷ്യസമൂഹം ഇങ്ങിനെ?
സാധു സംരക്ഷണം ഒരു കടങ്കഥപോലെ,
അകലെ, അകലെ മാത്രം?

മഹാരഥന്മാർ പലരുടെ
ആത്മശുദ്ധിയില്ലാത്ത പരിവാരങ്ങൾ
കെട്ടിപ്പടുത്ത,
സാമ്പത്തിക, സാംസ്കാരിക, രാഷ്ട്രീയ
മിഥ്യാവലയങ്ങളിൽ പെട്ടുപോയ ഞങ്ങൾ
മുന്നോട്ടുള്ളവഴി  ഏതെന്നറിയാതെ
തികഞ്ഞ ചിന്താക്കുഴപ്പത്തിൽ
മുങ്ങി മരിക്കുകയാണ്, കൃഷ്ണാ..

ഇനി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ
ഞങ്ങളശക്തരായിരിക്കുന്നു

സാധു എന്ന വാക്ക്
ഞങങളുടെ അകരാദികളിൽ നിന്ന്
നിർമാർജ്ജനം ചെയ്യാൻ
ഒരു പുതിയ യുക്തി
നീ തന്നെ ഉപദേശിച്ചാലും, കൃഷ്ണാ.

സാധൂനാമ വാച നിഘണ്ടുവേ
ത്യക്തായ സഹായം പ്രാപത്യം

To read the English translation of this poem :
 http://www.akshra.org/prayer-of-the-disillusioned/

Prayer of the disillusioned

Malayalam Original by : പി. കെ. എൻ. പണിക്കർ
Translation by :  P.K.N.Panicker 

Paritraanaaya Saadhoonaam
Vinasaaya cha Dushkrithaam.*

Krishna, I am positioned here
on this earth.
The trumpets falling on my ears
are in your voice –
Are the sounds of your battle drums,
the sound of the Conch
that I hear epoch after epoch.

All the great teachers came after you too
repeated the same sacred hymn –

‘For the protection of the downtrodden
and destruction of the evil doers
take weapons and fight.’

Even so, why is it Krishna
that protection of the down trodden
remains a mirage –
farther away, in the distance.

We built new and newer weapons,
assembled arms and ammunition.
We conceived many theories,
social, economic and political,
United we under banners different
and fought;
Even so why is the human society like this –
protection of the downtrodden
like a fairy tale –
farther away, in the distance.
We who have been trapped
in the fictitious circles
of the characterless followers
of many a great ones
get drowned
in the pool of confused thoughts
not knowing the path forward.

We are exhausted and tired
to fight any more, Krishna.

To erase the word ‘sadhu’
from our dictionaries
you may kindly advise us
a new logic, a new path.
Saadhoonaama vaacha nighanduve
 thyakthaaya sahaayam prapatyataam

To read this poem in Malayalam :  http://www.akshra.org/%E0%B4%B8%E0%B4%BE%E0%B4%A7%E0%B5%81-%E0%B4%B8%E0%B4%82%E0%B4%B0%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B4%A3%E0%B4%82/

ഒരിടം

–  അനുപ്രിയ എ കെ

അടയാളപ്പെടുത്താൻ
മൂന്നാമതൊരിടം
നീക്കിവെച്ച
ഇരിപ്പിടങ്ങൾക്കല്ല
എല്ലാവർക്കുമൊപ്പം
ഒരിടത്തിനാണ്
പൊരുതിയത്.
വാക്കിലും നോക്കിലും
രണ്ടിലൊന്നായിത്തോന്നണം.
അറയ്ക്കാതെ അടുക്കുന്നൊരിണയും,
ഇണയ്ക്കേകാ‍ൻ ഒന്നിൻറെമാത്രം
ചിഹ്നങ്ങളും  തൃഷ്ണകളും……..
അതിന് രണ്ടിലൊന്നാകണം;
അറുത്ത് മാറ്റിയാലും
ഒന്നു മാത്രമായി തോന്നണം.

പക്ഷെ അറുത്തു മാറ്റിയിട്ടും
നീറ്റലൊടുങ്ങാത്തത്
സംജ്ഞകളും അസഭ്യങ്ങളും
നക്കിത്തുടയ്ക്കുന്ന
മനസ്സിൻറെ വടുക്കളിലാണ്.
പുരുഷവേശ്യയെന്നാട്ടിയും,
ദേവദൂതരെന്നു വാഴ്ത്തിയും,
പേരു പലത് ചൊല്ലിയും,
ഊരു പലത് താണ്ടിയു –
മൊടുവിൽ,
സമാന രൂപികൾ
സ്വാഗതമരുളും വരെ
സ്വത്വമറിയാത്ത യാത്ര……
പിന്നെ,
ഒന്ന് നാ‍ലാളാകുമ്പോഴത്തെ
ചങ്കുറപ്പിൽ കെട്ടിപ്പടുത്ത
പുതിയ മാനങ്ങൾ……
ഇതുവരെയറിയാത്ത
സ്നേഹത്തിൻറെ
പുത്തൻ തുരുത്തിൽ നിന്നെന്നോ
തേടി വന്ന ആൺതുണയുടെ
അമർത്തിയ കൈത്തലങ്ങളിന്ന്
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്,
ദ്വന്ദ്വങ്ങൾ വാഴുന്നയിവിടെ
എനിക്കുമൊരിടമുണ്ടെന്ന്,
എന്റേതു മാത്രമായൊരിടം.

To read the English translation of this poem :
 http://www.akshra.org/for-a-space/

FOR  A  SPACE

Malayalam Poem by: A.K.Anupriya

English Translation by : P.K.N.Panicker

 

A third alternative space

to mark my existence.

I fought not for a reserved seat

but for a space

like for others, as my right.

 

Need that I look alike

both in words and looks.

A mate come with no revulsion

and a singular identity

of signs and desires

to offer the one who woos…..

For that

I be just one of the two;

Even after castration and removal

shall look alike – just one definite.

 

But the pain that does not die

even after the surgical removal

is in the putrefying bruises

of the heart

spilling nicknames and abuses.

Scandalised as a male prostitute,

glorified as god’s own child,

labelled by names different,

wandering over places many,

not knowing my identity, my self

till those alike

welcomed me into their fold …..

 

Thereafter,

with the mental strength derived

as when one adds up to four,

in search of new dimensions ……..

The hand of the male companion

come from some new found island

of immeasurable love

never experienced before

that holds mine with firmness confirms

that here, where the defined two live

I too have a space,

a space that is my own.

**

To read the poem in Malayalam:   http://www.akshra.org/%E0%B4%92%E0%B4%B0%E0%B4%BF%E0%B4%9F/

വിഭ്രമം  

      – കുമ്പളങ്ങാട് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ

തെന്നി നീങ്ങിയോ മെല്ലെ നിഴൽപോലെ
ആരോ തൂണിൻ മറവിലേക്കായി
ഇടയ്ക്കെന്തോ തൻറെ പേർ മെല്ലെ വിളിച്ചുവോ
എന്തേയെന്നു വിളികേട്ടു യാന്ത്രികം

തൊട്ടുവോ തോളിൽ പിന്നിൽ നിന്നെന്നപോൽ
തോന്നവെ സ്വയമങ്ങ് തലോടിപ്പോയി
സംശയം മൂടൽമഞ്ഞായകലുന്നു
പൊള്ളും യാഥാർത്ഥ്യം കണ്ണീരായി മാറുന്നു

കൈകൾകൊണ്ട് വിയർത്ത മുഖം തുട –
ച്ചാരും കാണാതെ  ദീർഘ നിശ്വാസം വി –
ട്ടേറെ നോവാൽ തളർന്നേയിരുന്നുപോയി
തന്നിണയറ്റിങ്ങൊറ്റക്കു വാഴുവോർ.

To read the English Translation of the poem :
 http://www.akshra.org/delusion/

DELUSION

Malayalam Poem by : Kumbalangad Unnikrishnan

English Translation by : P.K.N.Panicker

Did someone slip away

like a shadow

to the space behind the pillar

supporting the balcony?

 

Did someone, by chance,

call me by name?

And I responded

quite mechanically.

 

Did someone, as if from behind

touch me?

And I stretched my hand

to feel the fingers, soothing.

 

Threads of doubt evaporate away

into the disappearing thin fog;

And the burning realities

reappear as teardrops.

 

Wiping away the sweat

and the teardrops,

lest the surging emotions are betrayed,

hiding the emaciating pain

in my deep breaths,

after having lost my companion,

I live a life of loneliness, alone.

**

To read the poem in Malayalam :  http://www.akshra.org/%E0%B4%B5%E0%B4%BF%E0%B4%AD%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%AE%E0%B4%82/

OLD AGE

 SINDHI POEM  BUDHAAPO BY  NAMDEV TARACHANDANI
ENGLISH TRANSLATION  BY  LAKHI PARYANI .
OLD AGE     
OLD AGE MEANS
THE READ OVER NEWSPAPER
OR
THE COOLED TEA
LIKE
THE SPILT OVER MILK
OR
THE EXTINGUISHED INCENSE STICK
OLD AGE MEANS
THE MAP OF WORLD
OR
THE BENT DOWN WORLD
LIKE
THE WORLDLY NEIGHBOUR
OR
EXTINGUISHED EARTHEN LAMP.
OLD AGE MEANS
THE CONCH AUDIBLE FROM DISTANCE
OR
THE FLAG OF TEMPLE
LIKE
THE FAVOUR OF LATHI (WOODEN STAFF
OR
SOME BROKEN SPECTACLES
OLD AGE MEANS
THE FLOWER  FALLEN ON THE EARTH
OR
THE UNBEATEN PATH
LIKE
AN EMPTY PACK
OR
HALF PUT-OUTBID (TOBACCO STICK)
OLD AGE MEANS
AN EMPTY MATCHBOX
OR
A BROKEN MIRROR
LIKE
AN UNLEARNT DIALECT
OR
A PAST TALE
OLD AGE MEANS
A DIALECT WITHOUT ALPHABETS
OR
AN OCCUPIED ROOM
LIKE
A MOVING FAN IN EMPTY ROOM
OR
A DRIPPING TAP.
OLD AGE MEANS
A RUSTED CRADLE
OR
A CUP WITH BROKEN HANDLE
LIKE
A FLICKERING TUBE LIGHT
AN ENVELOPE WITHOUT LETTER.
OLD AGE MEANS
A BIRD WITHOUT FEATHERS
OR
A RELATIVE HARD OF RECOGNIZING
LIKE
A FORGOTTEN DREAM.
OLD AGE MEANS
A DRIED OCEAN IN THE EYES
OR
A CALL MADE BY NONE
LIKE
AN ECHO OF THE SKY
ORTHE HARD OF HEARING EARS
OLD AGE MEANS
A BUBBLE OF KABIR
OR
A COUPLET OF SURDAS
LIKE
THE COMPASSION OF TULSIDAS
OR
SOME SONG OF MEERA
OLD AGE MEANS
A HOLY NARRATION OF PURUSHOTTAM MONTH*
OR
A TORN OUT LEAF  OF THE GITA
LIKE
THE ARROW OF VALI
OR
THE SLEEPING BED OF BHISHAM
OLD AGE MEANS THE SHOCK OF SAHDEV
OR
THE IGNORANCE OF ARJUNA
LIKE
THE COMPLEXITY OF DRAUPADI
OR
THE EYES OF GANDHARI.
OLD AGE MEANS
THE MORNING MOON
OR
THE EVENING CEREMONIAL LAMP
LIKE
THE WAITING IN DARKNESS
OR
THE PREVENTION OF PHYSICIAN.
OLD AGE MEANS
THE HISTORY OF COMPROMISES
OR
THE HORIZON OF PAST AND PRESENT
LIKE
THE EVENING OF SACRAMENTS
OR
AN SPLITTED WALL.
OLD AGE MEANS
THE GRATIFIED BOON
OR
THE DEEP DITCH OF GRAVE
LIKE
THE PETROGRAPH OF BROW
OR
THE LULLABY SUNG FOR DEATH.
*INTERCALARY MONTH

SPREAD YOUR WINGS!

LET YOUR LITERATURE GO GLOBAL!

 

We gladly invite  Urdu  authors, poets and critics to send your  literary works to AKSHRA  in your script  using Unicode fonts,

AKSHRA,  a multilingual online journal  enables your work to reach across the shores

AKSHRA  is a voluntary effort to spread and preserve Indian writing in digitised form. We are looking forward to your support

For details :

maalan@gmail. com

SPREAD YOUR WINGS!

LET YOUR LITERATURE GO GLOBAL!

 

We gladly invite Santali  authors, poets and critics to send your  literary works to AKSHRA  in your script  using Unicode fonts,

AKSHRA,  a multilingual online journal  enables your work to reach across the shores

AKSHRA  is a voluntary effort to spread and preserve Indian writing in digitised form. We are looking forward to your support

For details :

maalan@gmail. com

SPREAD YOUR WINGS!

LET YOUR LITERATURE GO GLOBAL!

 

We gladly invite  Rajasthani authors, poets and critics to send your  literary works to AKSHRA  in your script  using Unicode fonts,

AKSHRA,  a multilingual online journal  enables your work to reach across the shores

AKSHRA  is a voluntary effort to spread and preserve Indian writing in digitised form. We are looking forward to your support

For details :

maalan@gmail. com

AKSHRA
error: Content is protected !!