इंटरलाकन

– सूर्या अशोक

स्वप्न तुल्य स्विट्ज़रलेंडा पासून आयकल्यां, जाल्यार थंय केन्ना पुणीय वचाक जातलें म्हुण स्वप्नांतु सरी आठयलेलें न्हय!

आमस्टर्दाम साकून बेसल विमानतळांतु के एल एम विमानाचेर (KLM Royal Dutch Airlines) आयची यात्रा. हांगा पावलेलींय तसल्याचेरीच. फ्रान्स, जर्मनी, स्विट्ज़रलेंड हे तीन राज्यांची सीमा आडोळचे एकडे आसा हें बेसल यूरो एयरपोर्ट (EuroAirport Basel Mulhouse Freiburg). आनी हे तिनींचेय उपयोगाचें. भौगोळिक दृष्टीन फ्रान्सांतु आसूनूय ताजें शासन स्विट्ज़रलेंडाचे संगच तीं चमकयताय.

देड वरांचेर विमान देवंता. बेसल देवनु इमिग्रेशनाक, इतर राज्यांचे कडे जावनातिल्लो खास जांच अनुभवूका जाता. जर्मनीचें रसिडेंट परमिट दाकयलेले पुताक तुरंत वचाक सोडलो ताणे. जाल्यार आमगेले तेगांलींय पासपोर्टां घेवनु, वाच रिपयरा आंगडींतु उपयोगु करचे तरा आयपीस आपले दोळ्यारी दवरून तो सूक्ष्मेन पळोवूक लागला! कितें आसा ताजेर इतले लागीच्यान पळोवंचाक, तेंवय इतले घडियांक!

इमिग्रेशन जावनु थंयीच आशिल्ले ए टी एमांतु साकून CHF स्विस फ्रांकां घेताय. शेंगन विसेचे इतर राज्यांनी यूरो आपणायला जाल्यारीय स्विट्ज़रलेंड जसलीं थोडीं राज्यां आतांय आपले निज दुड्डच उपयोग करताय. धा, वीस, पन्नास, शें आनी दोनीशें, अशी तीं बहुवर्णी नोटां हातांतु घेवनु पळयलीं. अर्द, एक, दोन आनी पांच फ्रांकां, पांच, धा आनी वीस सेंटिम अशी नाण्यां. एक फ्रांक सुमार सतरी रुपया, यूरो पशी धा रुपया ऊणे.

बेसल एयरपोर्टांतु दोनी एक्सिटां आसाय. फ्रान्स आनी जर्मनी भागाक वचाक एक आनी दुशेर्यांतुल्यान स्विट्ज़रलेंडांतु वचात. बेसल शहर तांय धा मिनिटांची बस यात्रा थंय साकून इंटरलाकन वचें ट्रेन. इंटरलाकन आसा आमगेले पर्वतारोहणाचें बेसकेंप!

बेसल सामकी पाचवो जागो. विमानतळांतु पावंचे मुरथमलो विमानारी साकून आशिल्लो देखावु स्पश्ट कळयतालो. उज्वळ मळब. कापुसी मेघां, उणे थोडीं हंयथंय मात्र. स्टेशनांतु पावंतना साकून गांवच्यो भासो, हिंदी, गुजराती, मराटी, मलयाळम आदी कानारी पावूंक लागल्याय. जायते भारतीय ट्रेनार चडूक आसाय.

रिसरवेशन नातिल्लीं सीटां सोदून बेसूका. सान्यो पेटो ऊंच धेडेरी चडयताय. होडली एकि, पायमूणांतूय दवरताय. दोनदोन सीटां मुखामुख आशिल्ले कडेच आमी बेसप. आमचे पेल्लेकडेन आशिल्ले चार सीटांचे मद्दें दोन होडल्यो पेटो शिरकावनु ताजो धन्नी आनी बायल सुखान वेगळे एकडे वचून बेसल्यांय. थंय ‘रिसर्वड’ म्हुण सूचना आशिल्ली जाल्यारीय कोणेच पावलेना आशिल्लें. पेटेंचेर ‘आनन्द आगरवाळ’ म्हुण होडलीं आक्षरां. ताचे कुटुंबाचीं जायतीं वेगळींय आमचे मागशींचे सीटाचेर आसाय म्हुण समजुयात. होडहोडान उलयताय, हासताय, आयकून आमी उतरभारतांतु आसाय म्हुण दिसताच!

बेसल सोडून जावनु दुशेरे किं स्टेशनांतु गाडी राबता. थेट स्विज़ म्हुण दिसचीं, दोग बायलो आनी एक दादलो चडून आमचे पेळतांतूले सीटार बेसूक पावंताय. त्यो पेटो कोणाल्यो म्हुण तानी निमगिल्ले तेन्ना आमगेल्यो न्हय म्हणून पेटांचे धन्नियाक दाकोवनु दिताय आमी. ‘रिसर्वड’ यात्री, तीं आयलेलीं तो जाण. जाल्यार तो येवनु पेटो दूरा काडिना! साधुजनां, तांनी, सीटार आशिल्लीं बेगां काडून ऊंच धेडेर दवरताय. पेटेंचे कारण पाय दवरूक स्थाय नाशिल्यान, दादलो आनी बायलांतुली एकली सीटांचेर माडोवनु चडून जनर्ला लागी पालकडी घालनु बेसताय. धन्निया लागी एक उतर सांगनाय तीं. तो उटावनु राबला, जाल्यारीय पेटो दूरा काडूक वचून क्षमा मागूक सरी मन दाकयना, सबाव राबून चोयता मात्र! तागेले पाय विस्कळ दवरून बेसुयात मू! लजा दिसता आमकां! असलीं भोवंडेकारांच भारतीयांक कलंक हाडताय म्हुण सांगूक लागता पूतु!

तांचेर साकून मन दूरा काडून जनर्लांतुल्यान भायर चोवनु बेसतां हांव. भायरचे देखाव अति सुंदर. पाचव्यो तशीच कोशेलेल्योय गजन्यो. तणामळां सर्वव्यापी! बदामी वर्णाचेर थंयथंय मात्र धवीं खांपां आशिल्यो गायो चरताय, बेसून रोंथायताय, वासुरांक पीवयताय तसले खुशाले देखाव. थोर गोमटे, जाचेर होडल्यो घांटो, हीच तांची मुखमुद्रा. असलेच चित्रांतुल्यान वळख घेतलोलो गांव स्विट्ज़रलेंड आतां दोळे मुकार!

दोन घंट्यां यात्रा ही. ‘स्वीस हाफ फेर कार्ड’ काडल्यार स्विट्ज़रलेंडांतुली सग यात्रा व्यवस्था उपयोग करनु, अर्द दुडवांक भोवंयात. बस, ट्रेन, बोटि वा पर्वत रेल ऊणाव्यान यात्रा करूक साध्य देखून तें आमी घेतलेलें. टिकेट चोवंचाक येवंच्यांक टिकेटा ओटू तेंवंय दाकोवंका मात्र. जर्मनींतु, टिकेट चेक्करां खंयीच दिकलीं नाशिल्लीं! दिकिल्लीं केवल ओस्ट्रियांतु चडतना ट्रेनांचेर. तेन्ना तांनी पासपोर्ट लागेन घेवनु पळयलेलें.

दोंगर दिकूक लागल्याय. गोळ्फ कोर्स एक, ताजेर खेळच्यांक दिकचे मुरथम मागशीं धावंता. दावे भागाक दीग एक सरोवर दिकूक लागता तेन्ना आमचें लक्ष्य स्थान लागी पावंता म्हुण सूचना मेळता. ताजे पाडीर आशिल्लीं घरां, रूक आदी मदमदें नीळ देखाव निपयताय. सरोवरा मागशीं पाचवे दोंगर. उजवे भागान केन्नाकेन्ना मात्र, थंय आसाय म्हुण सूचना दीवूक सरी, रुकांचे मदेंच्यान कुटेरो खेळु खेळचे हिम पर्वत. आकर्शक दृश्य!

इंटरलाकन (Interlaken) वेस्ट स्टेशनांतु देवनु, पेटो वोडून एयर बी एन बी सोदून चमकताय. गावांतु बि जाल्यार कार वा ओटो सोदूक सांगता आशिल्लीं हांव. हांगा अशी वचें बाधा म्हुण दिसना. तीन माळियेंचे इमारतांतु एकावे माळियेर सुंदर, सर्व सुविधेंनी सजयलेलें घर. एक तांतु आशिल्ले जनर्लांतुलें दृश्य सादा पर्वत जाल्यारी वेगळ्यांतुलें हिमपर्वत!

उणे घडियांक आराम करनु तानेक पीवनु हार्डरकुल्म (Harder Kulm) वचाक देवंताय. पन्नेरा मिनिटांक चमकून हार्डरकुल्मबान स्टेशन पावंयात. शें वर्सां मुरथम साकून चलता खंय हें फ्यूणिकुलर ट्रेन!

रस्तो बरो. कडेन जायत्यो आंगड्यो. लागीच्यान पळोवंचाक आतां वेळ पावंचो ना. सुंदर एक मैदान आनी ताजे तणामळाचेर पाराग्ळायडिंग करनु देवंचीं. ऊंच मळबारी वेगळींय उबून भोवंताय. मैदानाचे देगेन रूक आनी तांचे सावटांतु बेसूक बांक. सग कडेय जनां बेसून आसाय. रस्त्यार भोवंचीं जनां रंग, रूप, वेष, भासेन वैविध्य आशिल्लीं.

णव वरां तांय हार्डरकुल्म चडचें फ्युणिकुलर आसता म्हुण ताजे सैटांतु दिकल्यां आनी णवाडारी देवंचेंय. णव वरांचेरीय सूर्यास्ता वेळा उजवाडु आसतलो. आमी टिकेट ऑणलायन घेतल्यां, थंय वचून, टिकेट घेवंचाक फांतीर राबुका नाका. जाल्यारीय आमी धरार चमकताय. सामकी उजवाडु आसतना गेल्यार बरो फोटो मेळतलो. एक न्हंयचो सांकोवु दांटवून वतना ते निवळ उदकांतुल्यान पोंदाक पडलेलें सायकिल स्पश्ट दिकूक येता! डच्चकारी कोणेय तागेली संवय विसरलोना जावयात! सांकोव दांटवून वतना मागीर दांटवूका चौकीदार वा गेट नाशिल्यो रेलपट्टीयो. तेंवय जातरी, सुमारा भायर मेटां चडून ऊंच स्टेशनांतु पावंताय. थंय राकून राबलेल्यांक पळोवनु, आतां पावंचाक वचे ट्रेनार सगटांकय चडूक जातलें वें म्हुण शंका जाताच. एक पट्टाक शें जनां चडतलीं म्हुण आश्वासन करता थंयची चलोवपी बायल! भारतीय भोवंडेकारांचीं संघां दोन तीन आसाय. अवश्य आसतलीं मू! यूरोप टूर ओपरेटरांनी व्हरचे जाग्यांतु हो निश्चित जावनु आसता.

तांबडें, एकच कूड आशिल्लें तें ‘ट्रेन’ पावंता. ताजेर चडचे खातीरीय गडबड करताय थोडे उतर भारतीय! फांति चुकोवनु चडूक श्रम केल्लेल्यांक धोरनु राबयता थंयचो चलोवपी! भितर चडून ताजे कांचेचे होडले जनर्लांतुल्यान भायरचो देखाव आस्वादन करत, फोटो काडीत बेसताय वा राबताय आमी सगटय. दीग पाचवे रूकांचे मदेंच्यान वचें रेल दोंगरारी सीदा न्हय चडता म्हुण समजता. मुकार वता तशीच घुवळ्यो घूवनु, तुरंगांतुल्यान चडून भायर देवनु, परतूचे वेगळे ट्रेनाक वाट दिवंचाक संथ करनु सगट धा मिनिटांनी चडती चडून ऊंच पावंता हें ट्रेन.

थंय देवनु सात आट मिनिटां चमकूका व्यू पोयंटारी पावंचाक. सल्प लागेन चडती चडून मुकार उणे देवणेची हादी. सोपुर रुकांच्यो सगळ्यो धड्यो बांदून केल्लेलें रेलिंग आसा हादीक. ताजे पेल्यान, समतलारी साकून सवाय सासु मिटर उंचाय आशिल्लो हो आमी राबलोलो दोंगर घाटींतु देवनु वता. मुकार, हादीचे तलवाक दोन माळियेंचें रुकाचें इमारत. बौध मठांक आसचे वरी सुळक्या आकृतीर ताका एक मुकुट. मठु किं रावळार किं म्हुण दिसचें तें केवल एक रेस्टोरेंट. ताजे भायर कांचेची भुंय सयत स्टीलाचें होडलें फ्ळाटफोम घाटीचे उंचार धींगूळनु बांदलेलें आसा. तेंच श्वायसीस्टेग (Zweiseesteg/Two Lake Bridge) आसा थंय पावंचे सर्वालेंय लक्ष्य!

आह! मुकारचें दृश्य! घाटींतु दोन नीळ सरोवरां. घाटीचेय पेल्यान सरोवरांक बांदु घालनु गाढ पाचूवे रूक खुतून वाडूचे पर्वत. तांचेय मागशी नीळ पर्वत, दूरकाय चडता तशीच हलके नीळ आनी हिमावृत गिरिशृंगां. मळबावेले मेघांचे मागशीच्यान वाशीन रश्मीयो उवसूचो सूर्यु, सरोवरांचे उदकांतु आनी दोंगरांचेर सावळ्यांनी रचीता चित्रां. दोन सरोवरांचे मदेंचे इंटरलाकन गांवंचीं, इतले अंतरारी राबून दिकतना सोपसोपूर म्हुण दिसचीं घरां, खेळ मैदानां, वाडकुळ्यार आशिल्लें कसलेकीं एक इमारत (चेरडुवांलें ‘तीम पार्क’ म्हुण मागीर कळता), विसकळ आनी पाचवीं कृषि स्थलां, घूवनु वची न्हंय आनी रस्ते, रस्त्यांचेर मुयां कदी वचीं वाहनां, सांगूक गेल्यारी उतरां पावंनाय! पायमूणांतु पळयतना खोल घाटीचो, कांचेंतुल्यान मेळचो देखाव! सगळे युंगफ्राव प्रदेशाचें समग्र दर्शन! मुकार दिकचे हिमपर्वतांचीं, सगळ्यां पशी उंचायेचीं तीन हिमगिरिशृंगां युंगफ्राव (Jungfrau), आयगर (Eiger) आनी मोंश (Monch).  थंय आशिल्ले सूचना फळ्यार तांचीं नांवां दिकून उत्तेजित जाताय, कारण तांचेच मदें आसा फाय वचाक वचें युंगफ्रावयोक! चोयता चोयता तांकां निपोवूक पाविल्लें मोड पळोवनु फायचे वातावरण अनुकूल आसूका म्हुण देवा लागी मागून वतां. थंयची भोवंडी वातावरणाचेरीच आधारून आसतली.

इंटरलाकन म्हळ्यारी ‘सरोवरांचे मदेंचें’ म्हुण अर्थु. हे दोन सरोवरांचे मदें तांकां जोडून पडलोलो तोच भूभागु. सान सरोवर ब्रींज़रसी (Brienzersee/ Lake Brienz), आनी इंटरलाकन पावंतना दिकिल्लें दीग सरोवर थूनरसी (Thunersee/ Lake Thun). हे भूभागाक चीरून वची, स्विट्ज़रलेंडांतुली सगळ्यां पशी दीगि आरे (Aare) न्हंय दोन सरोवरांतुले उदाकाक जोडता. घाटींतु, पाचवी नीळ ती न्हंय हालनाशिल्लें सरी दिष्टींत पडता. समुद्र तलारी साकून 566 मिटर ऊंच आसा इंटरलाकन आनी 1322 मिटर ऊंच आमी राबिल्लो हो जागो.

हे दिकचे सान व्होड दोंगरांचेर हायकिंग करचे खातीर सरळ, वा जाय जालेल्यांक कठिन हाद्यो हांगा साकून आरांभताय. स्कायडायविंग, कानोयिंग, कानयोनिंग (canyoning), कयाकिंग, हांगग्लायडिंग, पारासेयलिंग, पाराग्लायडिंग, स्कीयिंग, वैट रिवर राफ्टिंग एंड ट्यूबिंग आदि साहसिक खेळ वेगळेय.

परतून देवनु आयलेलेच हादीन चमकूक लागताय. होयवाग (Hohewag) नांवाचो हो रस्तो, आडंभर उपभोग वस्तूचें आंगडींनी समृद्ध. हाजेर जायतीं होटलांय भोवंडेकारांचे खातीर प्रवर्तन करताय. तरातरा डिज़ायनर हातघड्यो विकचे नांमांकित ब्रांडांचीं शोरूमां, रोळेक्स, बुशरर (Bucherer), कारटीयर (Cartier) (हाका ओवुट लक्षु साकून उंचार मोल), राडो, टिस्सोट, स्वाच, हामिलटण आदींगेल्यो प्रदर्शनाक दवरलेल्यो हातघड्यो, कांचेचे जनर्लांतुल्यान पळोवनु, तांचे मोलांचे पासून अतिशय पावंताय. मारकोपोळो, गेरी वेब्बर आदी ब्रांडांचे वस्त्रांचो ब्यारू, भायर बेसून खावंचीं जायतीं भोजनालयां आनी कफे, आय्सक्रीमाच्यो आंगड्यो, रुप्या आभरणशाला, सूपरमार्केटां अशी पळयत मुकारसताय.

मदें, खंय साकून घांटेचो सोवदु आयकून आमी आड रस्त्यार सरताय. थंय दिकलें पौराणिक दिसूचें कातोलिश किर्शगिमेंडे (Katholische Kirchgemeinde) सेंय्ट जोसफ देवालय आनी ताजीं विचित्र, दोन आयाचीं मिनारां! एक थोर, दीग, चोवखंड. आनियेक सोपूर, वाडकुळ्यार गुड्डें! फोटो काडूक बरीं दिसताय. लागी खास जापानी उद्यान.

मागशीं सायकिलां बांदून दवरलेलीं कारवानां, कारियरांचेर हांगग्ळायडरां दवरलेलीं एस यू वी वाहनां, मुकार दोन गाडे सयत तीन गाड्यांचीं ट्रैक (Trike) स्कूटरां, ई बायसायकिलां, चैल्ड ट्रेयलर (दोग चेरडूवांक बेसोवयात जालेली गाडी) वा पिकनिक बास्केट (गाडो आशिल्लो चोवखंड खोटो) बांदिल्लीं सायकिलां, काराचेर बेसचे वरी दोन फांतीन चार जणांक बेसुयात जालेलीं फामली सायकिलां, घोड्याक बांदिल्ली रिक्शा गाडी अशी तरातरा विचित्राचीं वाहनां दिकलीं चमकणे मदें!

होंगकोंग साकून येवनु हांगाचे विश्वविद्यालयांतुले शिकवणे संग पार्ट टायम जावनु आय्सक्रीमा ब्यारु चलोवंचे एकल्या लागी साकून घेतलेलें आय्सक्रीम भो सूवादाचें. लागीचे मैदाना देगेन आशिल्ले बांकारी बेसून खावनु जातरी ताजे लागी वचून वांकाणसूक विसरनाय आमी. आतां मैदान रित्तें. पाराग्ळायडिंगकारां आपलें सामान बांदून घेवनु घरकडे परतल्यांय. कारियरांचेरी तसलें सामान दवरून वचीं वाहनां आमी दिकिल्लीं. श्लोसपार्क (Schlosspark) म्हुण मैदानाचें नांव. थंय साकून चमकूचे क्लूस्टरस्ट्रासे (Klosterstrasse) रस्त्यारीय ब्यारु आसा. हांगा भोविल्ले उडगासाक म्हणून एक आंगडींतु चडून फ्रिज मागनेटां आनी वेगळीं किसकूटांय घेताय. (हो गांवु कोणेय विसरतलीं म्हुण न्हय!) आंगडीचो धन्नी आनी धन्नीणि पंजाबाचीं! धा वर्सां जावनु हांगा ब्यारु करत आसाय.

मीग्हो (Migros) सूपरमार्केटांतु साकून, राती जेवणाक, उक्करी करूक किडणी बीन्स घेताय, कुक्कांय घेताय. फाय खाणाक गोवा ललांवांची उपमाव आनी कुक्का हुम्माण करका.

अटड वरां जावनु गेल्यांय, उजवाडु ऊणे जावंचाक लागला. परतून घरकडे पावनु फायची तयारी करूक आसा. फाय ‘Top of Europe’ म्हणचे हिमशृंग युंगफ्रावयोक !

यूरोप- एक झळकि’  वेल्यान (प्रवास वर्णन)

suryaashok1969@gmail.com

गोजडी

– मनोज नरेंद्र कामत

पावस
शिरंधारानीं रकतालो
थंड किरांव
राती
म्हज्यो म्होव्यो यादी
आज्येल्या गोजडेच्यो

दाट कपयाळीं शिविल्लीं
रंग रंगयाळीं
धागे गच्च विणील्ले
वाटकुळे वाटकुळे
हाताचे विणेन
उब मेळटाली मोगाची
लक्तुबायेची
आज्येल्या तोकणायेची

पावस पडत रावतालो
जमनीक शेळोव
वणटीक ओल
कुडकुडो
दांतखिळी बस मेरेन
पूण न्हिदेची पलतड
केन्ना पावताली
कळच नासलें
फातोड काळशेताली
शाळा बुट्टाली
गोजडेची उब
उसरां मेरेन मेळटाली

पावस रकत रावलो
आजी नकेत्र जावन
मळबांत बसली
पांय लांब जाले
गोजडेच्या भायर पावले
कपयो सुटल्यो कांय
पांय बोथ्यानीं रिगताले
पूण गोजडी जतनाय घेताली
हालीं मेरेन

पावस आयजूय घसघसता
जीव कुडकुट्टा
पांगरुणां पावनांत
गोजडेचे यादीन
हांव शेणटां
आज्येच्या उगडासांनी

manojkamat27net@gmail.com

पावसु आनी भुयारां

– सूर्या अशोक

पावसु आयलो आषाडांतु
देंवलीं खंयसून भुयारां
पाखां दवरून सरलीं भायर
उबलीं दीव्या उजवाडांतु

हुलप लागलो म्हणतना
पाखां तांचीं करपलीं
जीवु तांचो सुंटलो
पावसु मात्र सोंपलोना

suryaashok1969@gmail.com

यो मरे पावसा ..

– शरतचंद्र शेणै

यो मरे पावसा, घेवन वाझवोडी
निवय ही छाती पांगरावन थंडी
तप्त मनांत हुंवार हाडून
व्हर तूं माका खिणाक पलतडी !

रोमहर्ष हाडताय ओथांबे
भिजपाक सोदता भितल्लें भुरगें
पांवळ्यो पळयत हालता हरदें
अमसरायता करपाक व्हडें !

मळब सोडून तूं येता सकयल
मंत्र जपून थंडायता उबाळ
आभार तुजो, आनंदनर्तका
हांव निनांवी यात्री गा..

saratchandrashenoi@gmail.com

परतीचो पावस

– अविनाश कुंकळकर

तडव पावस हो परतीचो पावस
साज वेळार झडट्टा
गडगड्याचो गडगळाट
झोगलाच्या झगझगान
वीज बरीच पडट्टा

रंगरग्याळो ईद्र धनुष
मळबाच्या निळ्या पानार
पितारलेलो दिसता
सोबीत ताचो रंग पळोवन
मळबच न्हय सैम लेगीत हांसता

तिनसाजेच्या वेळार
सुर्य दर्यात बुडतगीत
मळब जाता तांबडे
खारवी भावाचो अणभव सागता
जाळ्यात भरेच पट्टले बांगडे

गावच्या व्हाळात, मानशेत, तळ्यात
गोरोवक भुरगे बसता
कोंबडेच्या दोकल्याक
जार्यात कुल्ले फसता

झाडां झाडांचेर ह्या दिसानी
कावळ्याची शाळा भरता
शाळा शिकताना काव-काव करून
कावळे गायना करता

परतीचो पावस हो
खूब लुकसाण करून वता
फुडल्या वर्सा बेगीन येतलो
अशें सागून निरोप घेता.

avinashkunkolkar1967@gmail.com 

पावसाचॆर आयला सांवार

– उदय म्हांबरॊ

दडकांचॆर वॊतता दडकॊ
पावसाचॆर आयला सांवार
जॊगलांवांगडा गडगडॊ
वावशी, वारॊ उटंगार

झाडांपॆडां आयला काळ
सुकणी पडल्या उबंतार
उपाट भरुन व्हांवती व्हाळ
न्हंयॆक लॆगीत आयला हुंवार

हुबलॆं पाखॆं, उक्तॊ गॊठॊ
गॊरवां सगळीं पावली मार्गार
घरांत ना अन्ना गॊटॊ
खांकनवाळ जालॊ शॆतकार

पावस गॆलॊ, जाली अवखळ
आदाराक आयलॊ सरकार
मदलॆ एजंट जालॆ आडखळ
शॆतकार मॆलॊ विकून घरदार

पावस आयलॊ पैसॊ आयलॊ
भरुन गॆलॊ कॊणा घर
आदार कॊणाक, कॊणॆ घॆतलॊ
सॊंपलॊ मात शॆतकार

udaymhambro@gmail.com

आनी पोडोवं नाका देवा

– एन. बालकृष्ण मल्ल्या

आनी पोडोवं नाका देवा
असलो कंडणाधारी पाऊस
दुःखांतु बुडडून गेलीं आमीं
मरू भित्तेर आयला त्रास

(आनी पोडोवं नाका देवा
असलो मुसलाधारी पाऊस)

आनी किती करचें आमीं
जालें आमचें सर्वां नास
हात्तां किती व्हरलें गेलें
जोडल्लें पुराय मू खलास

(आनी पोडोवं नाका देवा
असलो धुवाँधारी पाऊस)

अशी कसलें केलें आमकां
जीवूंक तरी दीयना पाऊस ?
तुंटून गेलीं सपनां आमचीं
तुजे नांवान धरलो श्वास

(आनी पोडोवं नाका देवा
असलो आपत्कारी पाऊस)

आनी सोडोवं नाका देवा
धरणां धरिल्लो तो पावस
होळून गेलीं सोयरीं नातें
जीवूंक दिसना$त्तां खास

(आनी पोडोवं नाका देवा
असलो मारामारी पाऊस)

गळा पर्यान पाळां पावलीं
घरांतु दरयान केलो वास
गांवय शारय उदकांतु बुडलीं
आनी खंयसून धरूं आस ?

(आनी पोडोवं नाका देवा
असलो हाहाकारी पाऊस)

जाणंय आमीं केलें वायट
अशी केल्यार गावां नास
आनी तुजे हात्तांत पासो
तुजो खेळ म्हणललो रास

(आनी पोडोवं नाका देवा
असलो जीवनहारी पाऊस)

आनी तोडोव नाका देवा
राखून बेसलाय तुजे दास
भूंय तुजी धनी तुमीच
मोडांक पिसडून सूर्या हास

(आनी पोडोवं नाका देवा
असलो हुंवार, भारी पाऊस)

balak.mallya@gmail.com

 

तरी पूण

– ग्वादालूप डायस 

पावसा तुज्या येण्यान
पुराय आंगण भिजलां
तायखिळ्यांचें सपन
शेता बांदार रूजलां
तरी अजून उरला सुको
एक कोणसो काळजाचो
जंय सुकून गेला रूख
ताचे- म्हजे यादिंचो

पावसा तुज्या येण्यान
न्हयांक आयला हुंवार
झर्या वझर्यांक जमना
तोलूंक तुजो भार
सांग केन्ना भिजयतलो
कोणसो म्हज्या काळजाचो
जिवाळ केन्ना जातलो रूख
ताचे-म्हजे यादींचो

पावसा तुज्या येण्यान
बेब्या गळ्यांत गितां
दोंपर भर उदकांत
चुडो मिरयतात शेतां
सांग केन्ना हाडटलो
हुंवार तूं मोगाचो
चीप्प भिजोवन सोडटलो
कोणसो म्हज्या काळजाचो

guadalupdias@yahoo.com

 

पावसा तूं पड

– आर.एस. भास्कर

पावसा  तूं  पड

ल्हवू ल्हवू  पड
सौम्यसंगीत आयकूं दी
सैमसंगीत आयकूं दी
सरसरीत सरसरीत पड पावसा
सरसरीत सरसरीत पड
पावसा  तूं  पड
ल्हवू ल्हवू पड
भुंयेक फावोशें तिंबयन दी
पाचवोचार न्हेसूं दी
भुंयचेर जीवावळ उरुं दी
संवसार चालंत रावुं दी
ल्हवू ल्हवू  पड  पावसा
ल्हवू ल्हवू  पड
पावसा  तूं पड
पुण धारेनी धारेनी रकोवं  नाका
अखंड तूं पडत रावल्यार
आकुळ पिकुळ जातली भूंय –
तळें भरून व्हांवतलें
न्हंय भरून व्हांवतली
सागोर तेन्ना भरतलो
ल्हारां मारीत गाजतलो
धारेनी धारेनी रकोवं  नाका
तूं धारेनी धारेनी रकोवं  नाका
पावसा  तूं पड
पुण धारेनी धारेनी रकोवं  नाका
अखंड तूं पडत रावल्यार
आकुळ पिकुळ जातली भूंय –
पृथ्वीर हुंवार येतलो
पुराय संव्हार हाडतलो
धर्तरेवेले सगळे अशेंच
धुवंन पुसून व्हरतलो
धारेनी धारेनी रकोवं  नाका
तूं धारेनी धारेनी रकोवं  नाका
पावसा  तूं पड
पुण धारेनी धारेनी रकोवं  नाका
अखंड तूं पडत रावल्यार
आकुळ पिकुळ जातली भूंय –
भुंयचेर जीवावळ उरचना
संवसार चालंत रावचना
संवसार चालंत  नासल्यार पावसा
गरज तुजीं आसचीना
धारेनी धारेनी रकोवं  नाका
तूं धारेनी धारेनी रकोवं  नाका

पावसा  तूं  पड

ल्हवू ल्हवू  पड
सौम्यसंगीत आयकूं दी
सैमसंगीत आयकूं दी
सरसरीत सरसरीत पड पावसा
सरसरीत सरसरीत पड
bhaskarkochi@gmail.com

पावसाची एक राती

 – बी.  नवीन कुमार  भक्ता

थेंबे थेंबे पोडूक लग्ले पावसु
चेरडाक पाळळ्यांतु निदाय्तली आवसु
काळें मोड येवचा लागले धावनु धावनु
लोक सग्ले निद्दला खाण खावनु
पडत पडत थेंब्यांचि तेज जाल्ले चड
मळबांत एकत्र जाल्ले घन काळें मोड
वीजू येवनु गेल्लीं सर्पाचे जीबशे
गुडगुडाचे नाद गर्नाळान् फुटले गुंडुशे
उदाक चडता गेल्ले हरेक न्हयिंतु
हुंवाराची सूचना आयली ना कळितांतु
मूळ सहित्नि कोळनु पळ्ळे वृक्ष अनेक
उबून गेलीं घराचे नळें, माड वाऱ्याक
हुवारान शुरु केल्ले रौद्र नर्तन
सर्वनाश घडलें क्षण मात्रान
आवसु चेर्डू बली घेत्ले जल प्रवाहान
प्रकृतिचे विकोपाक सर्वंयि अवसान
AKSHRA
error: Content is protected !!