गोजडी

– मनोज नरेंद्र कामत

पावस
शिरंधारानीं रकतालो
थंड किरांव
राती
म्हज्यो म्होव्यो यादी
आज्येल्या गोजडेच्यो

दाट कपयाळीं शिविल्लीं
रंग रंगयाळीं
धागे गच्च विणील्ले
वाटकुळे वाटकुळे
हाताचे विणेन
उब मेळटाली मोगाची
लक्तुबायेची
आज्येल्या तोकणायेची

पावस पडत रावतालो
जमनीक शेळोव
वणटीक ओल
कुडकुडो
दांतखिळी बस मेरेन
पूण न्हिदेची पलतड
केन्ना पावताली
कळच नासलें
फातोड काळशेताली
शाळा बुट्टाली
गोजडेची उब
उसरां मेरेन मेळटाली

पावस रकत रावलो
आजी नकेत्र जावन
मळबांत बसली
पांय लांब जाले
गोजडेच्या भायर पावले
कपयो सुटल्यो कांय
पांय बोथ्यानीं रिगताले
पूण गोजडी जतनाय घेताली
हालीं मेरेन

पावस आयजूय घसघसता
जीव कुडकुट्टा
पांगरुणां पावनांत
गोजडेचे यादीन
हांव शेणटां
आज्येच्या उगडासांनी

manojkamat27net@gmail.com

पावसु आनी भुयारां

– सूर्या अशोक

पावसु आयलो आषाडांतु
देंवलीं खंयसून भुयारां
पाखां दवरून सरलीं भायर
उबलीं दीव्या उजवाडांतु

हुलप लागलो म्हणतना
पाखां तांचीं करपलीं
जीवु तांचो सुंटलो
पावसु मात्र सोंपलोना

suryaashok1969@gmail.com

यो मरे पावसा ..

– शरतचंद्र शेणै

यो मरे पावसा, घेवन वाझवोडी
निवय ही छाती पांगरावन थंडी
तप्त मनांत हुंवार हाडून
व्हर तूं माका खिणाक पलतडी !

रोमहर्ष हाडताय ओथांबे
भिजपाक सोदता भितल्लें भुरगें
पांवळ्यो पळयत हालता हरदें
अमसरायता करपाक व्हडें !

मळब सोडून तूं येता सकयल
मंत्र जपून थंडायता उबाळ
आभार तुजो, आनंदनर्तका
हांव निनांवी यात्री गा..

saratchandrashenoi@gmail.com

परतीचो पावस

– अविनाश कुंकळकर

तडव पावस हो परतीचो पावस
साज वेळार झडट्टा
गडगड्याचो गडगळाट
झोगलाच्या झगझगान
वीज बरीच पडट्टा

रंगरग्याळो ईद्र धनुष
मळबाच्या निळ्या पानार
पितारलेलो दिसता
सोबीत ताचो रंग पळोवन
मळबच न्हय सैम लेगीत हांसता

तिनसाजेच्या वेळार
सुर्य दर्यात बुडतगीत
मळब जाता तांबडे
खारवी भावाचो अणभव सागता
जाळ्यात भरेच पट्टले बांगडे

गावच्या व्हाळात, मानशेत, तळ्यात
गोरोवक भुरगे बसता
कोंबडेच्या दोकल्याक
जार्यात कुल्ले फसता

झाडां झाडांचेर ह्या दिसानी
कावळ्याची शाळा भरता
शाळा शिकताना काव-काव करून
कावळे गायना करता

परतीचो पावस हो
खूब लुकसाण करून वता
फुडल्या वर्सा बेगीन येतलो
अशें सागून निरोप घेता.

avinashkunkolkar1967@gmail.com 

पावसाचॆर आयला सांवार

– उदय म्हांबरॊ

दडकांचॆर वॊतता दडकॊ
पावसाचॆर आयला सांवार
जॊगलांवांगडा गडगडॊ
वावशी, वारॊ उटंगार

झाडांपॆडां आयला काळ
सुकणी पडल्या उबंतार
उपाट भरुन व्हांवती व्हाळ
न्हंयॆक लॆगीत आयला हुंवार

हुबलॆं पाखॆं, उक्तॊ गॊठॊ
गॊरवां सगळीं पावली मार्गार
घरांत ना अन्ना गॊटॊ
खांकनवाळ जालॊ शॆतकार

पावस गॆलॊ, जाली अवखळ
आदाराक आयलॊ सरकार
मदलॆ एजंट जालॆ आडखळ
शॆतकार मॆलॊ विकून घरदार

पावस आयलॊ पैसॊ आयलॊ
भरुन गॆलॊ कॊणा घर
आदार कॊणाक, कॊणॆ घॆतलॊ
सॊंपलॊ मात शॆतकार

udaymhambro@gmail.com

आनी पोडोवं नाका देवा

– एन. बालकृष्ण मल्ल्या

आनी पोडोवं नाका देवा
असलो कंडणाधारी पाऊस
दुःखांतु बुडडून गेलीं आमीं
मरू भित्तेर आयला त्रास

(आनी पोडोवं नाका देवा
असलो मुसलाधारी पाऊस)

आनी किती करचें आमीं
जालें आमचें सर्वां नास
हात्तां किती व्हरलें गेलें
जोडल्लें पुराय मू खलास

(आनी पोडोवं नाका देवा
असलो धुवाँधारी पाऊस)

अशी कसलें केलें आमकां
जीवूंक तरी दीयना पाऊस ?
तुंटून गेलीं सपनां आमचीं
तुजे नांवान धरलो श्वास

(आनी पोडोवं नाका देवा
असलो आपत्कारी पाऊस)

आनी सोडोवं नाका देवा
धरणां धरिल्लो तो पावस
होळून गेलीं सोयरीं नातें
जीवूंक दिसना$त्तां खास

(आनी पोडोवं नाका देवा
असलो मारामारी पाऊस)

गळा पर्यान पाळां पावलीं
घरांतु दरयान केलो वास
गांवय शारय उदकांतु बुडलीं
आनी खंयसून धरूं आस ?

(आनी पोडोवं नाका देवा
असलो हाहाकारी पाऊस)

जाणंय आमीं केलें वायट
अशी केल्यार गावां नास
आनी तुजे हात्तांत पासो
तुजो खेळ म्हणललो रास

(आनी पोडोवं नाका देवा
असलो जीवनहारी पाऊस)

आनी तोडोव नाका देवा
राखून बेसलाय तुजे दास
भूंय तुजी धनी तुमीच
मोडांक पिसडून सूर्या हास

(आनी पोडोवं नाका देवा
असलो हुंवार, भारी पाऊस)

balak.mallya@gmail.com

 

तरी पूण

– ग्वादालूप डायस 

पावसा तुज्या येण्यान
पुराय आंगण भिजलां
तायखिळ्यांचें सपन
शेता बांदार रूजलां
तरी अजून उरला सुको
एक कोणसो काळजाचो
जंय सुकून गेला रूख
ताचे- म्हजे यादिंचो

पावसा तुज्या येण्यान
न्हयांक आयला हुंवार
झर्या वझर्यांक जमना
तोलूंक तुजो भार
सांग केन्ना भिजयतलो
कोणसो म्हज्या काळजाचो
जिवाळ केन्ना जातलो रूख
ताचे-म्हजे यादींचो

पावसा तुज्या येण्यान
बेब्या गळ्यांत गितां
दोंपर भर उदकांत
चुडो मिरयतात शेतां
सांग केन्ना हाडटलो
हुंवार तूं मोगाचो
चीप्प भिजोवन सोडटलो
कोणसो म्हज्या काळजाचो

guadalupdias@yahoo.com

 

पावसा तूं पड

– आर.एस. भास्कर

पावसा  तूं  पड

ल्हवू ल्हवू  पड
सौम्यसंगीत आयकूं दी
सैमसंगीत आयकूं दी
सरसरीत सरसरीत पड पावसा
सरसरीत सरसरीत पड
पावसा  तूं  पड
ल्हवू ल्हवू पड
भुंयेक फावोशें तिंबयन दी
पाचवोचार न्हेसूं दी
भुंयचेर जीवावळ उरुं दी
संवसार चालंत रावुं दी
ल्हवू ल्हवू  पड  पावसा
ल्हवू ल्हवू  पड
पावसा  तूं पड
पुण धारेनी धारेनी रकोवं  नाका
अखंड तूं पडत रावल्यार
आकुळ पिकुळ जातली भूंय –
तळें भरून व्हांवतलें
न्हंय भरून व्हांवतली
सागोर तेन्ना भरतलो
ल्हारां मारीत गाजतलो
धारेनी धारेनी रकोवं  नाका
तूं धारेनी धारेनी रकोवं  नाका
पावसा  तूं पड
पुण धारेनी धारेनी रकोवं  नाका
अखंड तूं पडत रावल्यार
आकुळ पिकुळ जातली भूंय –
पृथ्वीर हुंवार येतलो
पुराय संव्हार हाडतलो
धर्तरेवेले सगळे अशेंच
धुवंन पुसून व्हरतलो
धारेनी धारेनी रकोवं  नाका
तूं धारेनी धारेनी रकोवं  नाका
पावसा  तूं पड
पुण धारेनी धारेनी रकोवं  नाका
अखंड तूं पडत रावल्यार
आकुळ पिकुळ जातली भूंय –
भुंयचेर जीवावळ उरचना
संवसार चालंत रावचना
संवसार चालंत  नासल्यार पावसा
गरज तुजीं आसचीना
धारेनी धारेनी रकोवं  नाका
तूं धारेनी धारेनी रकोवं  नाका

पावसा  तूं  पड

ल्हवू ल्हवू  पड
सौम्यसंगीत आयकूं दी
सैमसंगीत आयकूं दी
सरसरीत सरसरीत पड पावसा
सरसरीत सरसरीत पड
bhaskarkochi@gmail.com

पावसाची एक राती

 – बी.  नवीन कुमार  भक्ता

थेंबे थेंबे पोडूक लग्ले पावसु
चेरडाक पाळळ्यांतु निदाय्तली आवसु
काळें मोड येवचा लागले धावनु धावनु
लोक सग्ले निद्दला खाण खावनु
पडत पडत थेंब्यांचि तेज जाल्ले चड
मळबांत एकत्र जाल्ले घन काळें मोड
वीजू येवनु गेल्लीं सर्पाचे जीबशे
गुडगुडाचे नाद गर्नाळान् फुटले गुंडुशे
उदाक चडता गेल्ले हरेक न्हयिंतु
हुंवाराची सूचना आयली ना कळितांतु
मूळ सहित्नि कोळनु पळ्ळे वृक्ष अनेक
उबून गेलीं घराचे नळें, माड वाऱ्याक
हुवारान शुरु केल्ले रौद्र नर्तन
सर्वनाश घडलें क्षण मात्रान
आवसु चेर्डू बली घेत्ले जल प्रवाहान
प्रकृतिचे विकोपाक सर्वंयि अवसान

हांव असो घनदाट

                                     – रेश नरेंद्र कामत

भर गिमांतलें
रखरखीत वोत पियेल्या उपरांतचें
तुजें हें सुर्यफुलां भशेन फुलप
पळेतां हांव

भर मिर्गार
दडकांर दडको आंगार घेत
तुजें भिजून ओलें जावन रान कशें पेटप
पळेतां हांव

हांव असो घनदाट
तुज्या पाचव्याचार रानांत दडून
पळेतां एकटोच
सुर्यफुलां भशेन फुलिल्लो तुजो रंग हळडुवो…

pareshnkamat@gmail.com

AKSHRA
error: Content is protected !!