ചിത്രം

ഇത് പദ്മശ്രീ വിഷ്ണുനാരായണൻ നമ്പൂതിരിയുടെ കവിതയാണ്. മൂന്നു ഭാഗങ്ങളായി ചിത്രം, ജാഥ, ഛായഇംഗ്ലീഷിലേക്കുള്ള    അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം വിവർത്തനവും.

 

‘മുഖമെവിടെ?’ ഞാൻ പകച്ചു ചോദിപ്പൂ,

മുനിപോൽ മൂകനയിരിപ്പൂ ചങ്ങാതി.

പനയന്നാർ* കാവിലെഴുന്നള്ളത്തിന്റെ

പടമെന്നോർത്തീയാൾ വരച്ച ചിത്രത്തിൽ

കൊടിയു,ണ്ടാനകൾ കുടതഴകളും

കടുംനിറം ചുറ്റിപ്പുരുഷാരങ്ങളും.

ഒരുത്തനുമെന്നാൽ മുഖമി,-ല്ലീ വിദ്വാൻ

മുഴുപ്പിരിയനോ മഹാവേദാന്തിയോ?

 

ജാഥ

 

ഇതെന്തതിശയം! പകലറുതിയിൽ

ഇളവേറ്റു പടിപ്പുരയിൽ ഞാൻ നിൽക്കേ

ഒരു മഹാജാഥ കടന്നുപോകുന്നു,

ശരായിയും കളസവുമണിഞ്ഞവർ

കമനീയമായതലപ്പാവുള്ളവർ

കഴൽവയ്പിൽ കടുകണിശമുള്ളവർ.

അവർ നേതക്കന്മാർ നിമന്ത്രിപ്പൂ തമ്മിൽ:

‘എവിടെ നിൻമുഖം?’ ‘എവിടെ നിൻമുഖം?

 

ഛായ

 

വിളക്കിലീയല്പോൽ പിടയുമീ പാവം

ജനത്തിനോടുള്ളിൽ അലിവു വിങ്ങവേ

മിഴിനീരൊപ്പാൻ ഞാനുയർത്തും കൈലേസ്സിൽ

തടയുന്നീലൊന്നും,- ഇതെന്തു ശൂന്യത!

പിടഞ്ഞന്ധളിച്ചു വിറച്ചു ഞാൻ മണി-

യറയിൽ പാഞ്ഞെത്തിച്ചുമർക്കണ്ണടിയിൽ

ഒരു നോക്കേ കാൺമേൻ: എനിക്കും കോളറിൻ

മുകളി,ലെന്തയ്യോ! മുഖമൊന്നില്ലെന്നോ?

 

* മധ്യതിരുവിതാംകൂറിലെ പ്രസിദ്ധ ദേവീക്ഷെത്രം.

This is a poem in 3 stanzas titled Chitram, Jatha and Chaya  by Padmasri Vishnu Narayanan     Namboodiri, famous Malayalam poet, translated into English by the poet himself. To read the poem in English : http://www.akshra.org/where-is-the-face/

പൈതലിന്റെ ചിരി

                                                                                                                                                                                                                                                  വി. മധുസൂദനൻ നായർ.

എനിക്കു സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെന്തിനും, വൻ മേടകൾ

പണിയിക്കുവാൻ, തീനും കുടിയും മേളിക്കുവാൻ,

പുഴകൾ വിൽക്കാൻ, മലതോണ്ടുവാൻ, കണ്ണീരിന്റെ

പ്രളയം സ്രിഷ്ടി,ച്ചതിൽനിന്നു മീൻപിടിക്കുവാൻ

ആണുപെണ്ണിനും പ്ണ്ണിനാണുമെന്നുമേ വൈരി–

യാണെന്നു പഠിപ്പിക്കാൻ, മർത്ത്യരെഭിന്നിപ്പിക്കാൻ,

അന്യവേർപ്പിനാൽ മദ്യം വാറ്റുവാൻ, ദൈവത്തിന്റെ

ധന്യത ധനംകൊണ്ടു മാത്രമെന്നുറപ്പിക്കാൻ.

എനിക്കു സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെന്തിനും, കഥയെന്തും

തനിക്കു ചേരുംവണ്ണം തിരുത്തിയുറപ്പിക്കാൻ,

കപടങ്ങളെസ്സത്യമാക്കുവാൻ, അശക്തന്റെ

കനവിൽ, വാക്കിൽ മന്ദവിഷമാധുര്യം ചേർക്കാൻ

മതമേ തരം ഉള്ളിൽ, പുറമേ മതേതരം

വധമേ ലക്ഷ്യം, ചുണ്ടിൽ ജീവകാരുണ്യം വശ്യം,

ഞാൻ കല്പിച്ചുണ്ടാക്കിയ നിഴൽ ദൈവങ്ങൾ മായാ-

സങ്കുലയുദ്ധത്തിനാൽ സ്വാതന്ത്ര്യം തിരുത്തുന്നു.

ഏന്റെയീ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ ഘോഷയാത്രയെ ബുദ്ധി-

പ്പന്തവും വഹിച്ചു ഞാൻ നയിച്ചു മുന്നേറവേ

വടിയും കുത്തിപ്പിടിച്ചൊരുവൻ നിൽക്കുന്നല്ലോ

വഴിവക്കിലെത്തൂണായി, ചുറ്റിനും പിച്ചക്കാരും.

ഓ! വന്നുവെന്നോ ഗാന്ധിജയന്തി, എന്നോ പണ്ടേ-

ഒന്നര നൂറ്റാണ്ടായൊരഹിംസാവ്രതശാന്തി,

ചൂലെടുക്കാം, ഈ ഗാന്ധിപ്രതിമ ശുചിയാക്കാം

മാലകൾ ചാർത്താം, ഖാദി, ചുവപ്പ്, പച്ച, കാവി

കാലമേ മാറി, മാറ്റി സ്വാതന്ത്ര്യസങ്കല്പവും

കോലുമാറ്റിയാക്കൈയിൽ വെയ്ക്കാമീ മൂർച്ചക്കത്തി

എന്ത്? ജീർണമീഗാന്ധിശില്പത്തിൻ പിന്നിൽനിന്നും

പൊന്തുവെന്നോ ധീരനൊരു പൈതലിൻ ചിരി

To read the English translation of the poem :

ഘോഷയാത്ര

സംമ്പ്രീത

ശവഘോഷയാത്ര പോകുന്നു.
മൃതിയേത്? മുഖമേത്? ബന്ധുക്കളേതെന്നു
വെറുതേ തിരക്കുന്നതാരോ?
മിഴികൾ മയങ്ങിക്കിടന്നു ഞാൻ നോക്കവേ
ദൂരങ്ങൾ പിന്നിലോടുന്നു
ശവഘോഷയാത്ര പോകുന്നു…………

ആരോകുഴിച്ച മണ്ണടരിലേക്കിന്നു ഞാ-
നീയാത്ര കണ്ടു നീങ്ങുന്നു …….
ഈ പെട്ടിയിൽ നറുംകൈതമണക്കുന്നു…….
കോടിക്കിനാവു പൂക്കുന്നു……

ആരുടെ ചുമൽ വലിക്കുന്നിതെൻ ഭാരം
ആരുടെ വിലാപമാ വേർപ്പിലലിയുന്നു
ഏതു പൂവിൻ ഗന്ധമിപ്പോഴും വറ്റാതെ
നാസികയിലെത്തിനോക്കുന്നു…….
ഏതഗ്നിപർവതം നീർപ്പോയ്ക, വീഥിയിൽ
ഏതിൽ  ജീവന്റെ ബന്ധം?
ഏതെൻ മരത്തണൽ ഞാനെന്റെ ചിന്തയെ
വേറിട്ടു കാവൽകിടന്ന മാടം?
പോകുമ്പൊഴെന്തേ തിരിഞ്ഞുനോക്കാനെന്റെ
ദേഹം വൃഥാ മടിക്കുന്നു?
പോയദൂരങ്ങളെത്തേടാതെ കണ്ണുകൾ
പൂർണവുമടഞ്ഞുനിൽക്കുന്നു……….
ഒട്ടും വിശക്കാത്ത യാത്രയിലാരൊരാൾ
എട്ടണ നീട്ടിയെറിയുന്നു………
എത്തിപിടിക്കാതെ കൈകളെപ്പെട്ടെന്നൊ-
രച്ചടക്കം വിളിക്കുന്നു…….

കൊട്ടും, നിലയ്ക്കാത്ത
നൃത്തവും ചേർത്തെത്ര
ബന്ധുക്കളിന്നീ നിരത്തിൽ
പൂജിക്കുവാനെത്ര കൈകളാണീദിനം,
ഹാ മൃതൻ! ഭാഗ്യവാനീ ഞാൻ…….

***

To read the English Translation of the poem :

http://www.akshra.org/the-procession/

AKSHRA
error: Content is protected !!